Правда, слобода и безбедност

ПРАВДА, СЛОБОДА И БЕЗБЕДНОСТ (Наслов VII)

Простор правде, слободе и безбедности у ЕУ

Лисабонски уговор предвиђа да Европска унија ствара простор правде, слободе и безбедности, уз поштовање основних права и различитих правних система и традиција држава чланица. Такође, Европска унија осигурава непостојање унутрашњих граничних контрола и креира заједничку политику у области азила, миграција и контроле спољних граница, засновану на солидарности држава чланица, систем који је праведан према држављанима трећих држава.
С тим циљем Европска унија улаже напоре да осигура висок ниво безбедности кроз мере за спречавање и борбу против криминала, расизма, ксенофобије, затим кроз сарадњу између полицијских, правосудних и других надлежних органа, као и кроз међусобно признавање пресуда у кривичним стварима; уколико је потребно и кроз хармонизацију кривичног законодавства.
Приступ правди је олакшан, нарочито кроз принцип међусобних признавања судских и вансудских одлука у грађанским стварима.

Значај креирања простора правде, слободе и безбедности за Европску унију је велики јер се тиме државе чланице штите од свих облика криминалних активности које се догађају и изван њихових граница, тачније изван граница ЕУ. Зато је за све државе чланице ЕУ значајна сарадња са трећим државама како би овај циљ био постигнут. Имајући у виду да је Споразум о стабилизацији и придруживању први уговорни однос између РС и ЕУ, може се истаћи да је дефинисање сарадње у области правде, слободе и безбедности од обостраног значаја за обе уговорне стране. За Европску унију циљ је да се успостави сарадња како би се спречио ток криминалних активности преко њених граница. За Србију ће сарадња на пољу борбе против свих облика криминала, као и у другим областима правних тековина ЕУ, довести до хармонизације законодавствa, чиме ће Србија достићи ниво напретка у овим областима које ће у преговорима за чланство олакшати пријем у ЕУ.
Другим речима, Србија се у Наслову VII ССП који носи назив Правда, слобода и безбедност обавезује на сарадњу са државама чланицама ЕУ у креирању простора правде, слободе и безбедности.

Институционални механизми

Као што смо раније истакли, ради контроле примене Споразума о стабилизацији и придруживању, оснива се Савет за стабилизацију и придруживање. Савету у раду помаже Одбор за стабилизацију и придруживање. Одбор може да формира пододборе, а експлицитно се предвиђа и оснивање пододбора за питање миграција.следећа

©2011 Министарство за европске интеграције Немањина 34, 11000 Београд Тел. +381 (11) 3061-100, 3061-102, 3061-103, факс: +381 (11) 3061-110