Слободан проток робе – индустријски производи

Индустријски производи

У оквиру Наслова „Слободан проток робе“ налази се Поглавље I – „Индустријски производи“5. Одредбе овог поглавља примењују се на производе пореклом из Уније или из Србије. Ступањем на снагу ССП укидају се царине и количинска ограничења на увоз индустријских производа пореклом из Србије, као и дажбине, односно мере које имају исто дејство. Слично томе, ступањем на снагу ССП укидају се царине на увоз у Србију индустријских производа пореклом из Уније, осим за оне производе6 за које је дефинисан дужи рок либерализације и за које ће се царине постепено смањивати у складу са утврђеним временским распоредом. Дажбине које имају исто дејство као царине, као и количинска ограничења и мере које имају исто дејство на увоз индустријских производа у Србију пореклом из ЕУ, укидају се ступањем на снагу ССП. Такође, ступањем на снагу ССП, ЕУ и Србија ће у међусобној трговини укинути све царине и количинска ограничења на извоз, као и мере које имају исто дејство као царине и количинска ограничења. Ако то дозволе опште привредно стање и стање у одговарајућем привредном сектору, Србија има могућност да снизи своје царине у трговини са Унијом брже него што је предвиђено у оквиру овог поглавља.

До тренутка ступања на снагу ССП, трговинске односе између Србије и Европске уније је регулисао Прелазни споразум о трговини и трговинским питањима7. У току преговора о закључивању ССП Србија је имала у виду праксу ЕУ која захтева бржу либерализацију у првим годинама примене ССП, као и примере да то може створити проблеме у буџетским приходима услед смањења наплате царине и проблеме у мање конкурентним индустријама. Због тога је одлучено да се одмах либерализују они производи који имају царинску заштиту до пет процената, што су у ствари производи који се у Србији не производе и чија царина има искључиво фискални ефекат. Циљ је био да се у преговорима избори заштита за оне производе који су Србији важни, односно којима она може бити конкурентна на средњи и дужи рок. На основу оваквог полазног становишта према степену осетљивости, дефинисане су три групе индустријских производа.

претходна | следећа


5 Чланови 19 до 23.
6 Листа ових производа и темпо либерализације наведени су Анексу I ССП.
7 Да поновимо: који је закључен како би се омогућило брже спровођење оних делова ССП који се налазе у надлежности Европске уније (за његово ступање на снагу није потребна ратификација свих држава чланица ЕУ, већ само Европске уније и Србије).

©2011 Министарство за европске интеграције Немањина 34, 11000 Београд Тел. +381 (11) 3061-100, 3061-102, 3061-103, факс: +381 (11) 3061-110