Усклађивање закона, примена права и правила конкуренције

Усклађивање закона

У складу са Споразумом, Србија има обавезу да настоји да обезбеди постепено усклађивање постојећих закона и будућег домаћег законодавства са прописима Европске уније. Србија се, истовремено, обавезала да ће важеће и будуће законодавство бити правилно примењено и спроведено. Усклађивање је започело на дан потписивања Споразума и постепено ће се проширивати на све елементе правних тековина Европске уније на које упућује ССП до краја прелазног периода од највише шест година.

У почетној фази усклађивање је, према одредбама Споразума, усредсређено на основне елементе правних тековина о унутрашњем тржишту, правосуђу, слободи и безбедности, као и на друга подручја везана за трговину. Усклађивање не подразумева само законодавну активност, односно доношење закона и подзаконских аката, већ и ефикасну примену донетих прописа, што подразумева и изградњу административних и правосудних капацитета за њихову примену и успостављање правне праксе која доказује да се усклађени прописи правилно примењују. Усклађивање домаћег законодавства са прописима Европске уније је неопходно спроводити како би се омогућило правилно функционисање зоне слободне трговине између Србије и Европске уније. Споразумом су дефинисане области права ЕУ у којима ће Србија ускладити своје прописе са прописима ЕУ, као и рокови у којима ће ово бити учињено. Поменуте области права ЕУ су дефинисане полазећи од њиховог значаја за функционисање јединственог тржишта Европске уније:

  • правила о заштити конкуренције и контроли државне помоћи;
  • заштита права интелектуалне својине;
  • додела јавних набавки;
  • стандардизација и усклађеност техничких прописа и
  • заштита потрошача.
У осталим областима права ЕУ, које нису поменуте у делу Споразума посвећеног усклађивању законодавства, Србија је према одредбама Споразума преузела обавезу постепеног усклађивања, али без постављања рокова у којима ће се усклађивање обавити. У погледу ових области прописа ЕУ, Србија ће сарађивати са ЕУ на начин дефинисан делом Споразума под називом "Политике сарадње". Начини усклађивања, временски оквир и могући изузеци, односно прелазни рокови у погледу обавезе усклађивања у преосталим областима преговора о ЕУ - предмет су преговора о чланству које ће Србија водити у оквиру процеса приступања Европској унији.

Неке од најбитнијих обавеза које је потребно да Србија испуни, према делу Споразума посвећеног усклађивању законодавства, обухватају: почетак примене правила конкуренције и државне помоћи Европске уније на трговину између Србије и ЕУ; оснивање оперативно независног тела за заштиту конкуренције; оснивање оперативно независног тела за контролу доделе државне помоћи, усклађивање постојећих шема државне помоћи са правилима Европске уније; примена правила конкуренције Европске уније на јавна предузећа у Србији; предузимање неопходних мера ради достизања нивоа заштите интелектуалне, индустријске и комерцијалне својине који је сличан нивоу који постоји у Европској унији; примена мера са циљем постепеног постизања усклађености са техничким прописима Европске уније и европском стандардизацијом, метрологијом, акредитацијом и процедурама оцене усаглашености; вођење политике активне заштите потрошача у складу са правом ЕУ и усклађивање законодавства о заштити потрошача у Србији са заштитом која је на снази у ЕУ; усклађивање прописа у области јавних набавки са прописима ЕУ; претварање сваке предности дате домаћим предузећима у поступцима јавних набавки у предност изражену у цени и постепено смањивање ове предности у складу са динамиком у року предвиђеним Споразумом.

©2011 Министарство за европске интеграције Немањина 34, 11000 Београд Тел. +381 (11) 3061-100, 3061-102, 3061-103, факс: +381 (11) 3061-110