Увод

Општа начела (Наслов I)

Савет за стабилизацију и придруживање надзире правилност примене и спровођења ССП, руководећи се општим начелима Споразума. Општа начела се налазе у Наслову I Споразума, али и у његовој Преамбули. Она представљају услов под којим је овај међународни уговор закључен. У питању су принципи који представљају заједничке вредности Уније, њених чланица и Србије. Такође, у њих убрајамо и специфичне заједничке циљеве уговорних страна и одређене приоритете који су повезани са Процесом стабилизације и придруживања, односно посебним аспектима региона Западног Балкана.

У групу заједничких вредности којима се руководи Споразум спадају обавезе поштовања владавине права, демократских начела и људских права која су проглашена у Универзалној декларацији о људским правима и дефинисана Европском конвенцијом о заштити људских права и основних слобода, као и начела тржишне привреде. Поштовање Завршног акта из Хелсинкија, Париске повеље за нову Европу и начела међународних права, укључујући пуну сарадњу са Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију (МКТБЈ), такође су темељи на којима почива ССП. Поменута начела чине основ унутрашњих и спољних политика уговорних страна и „суштинске елементе“ овог Споразума (в. члан 2. ССП). Чињеница да поменута начела чине суштински елеменат Споразума је важнa, имајући у виду да „свака страна може да суспендује Споразум, са тренутним дејством суспензије, у случају да друга страна не поштује неки од суштинских елемената овог Споразума“ (члан 133. став 3).

Под специфичним заједничким циљевима којима су уговорне стране посвећене подразумевају се борба против ширења оружја за масовно уништење и борба против тероризма.

Поред захтева за остваривање пуне сарадње са МКТБЈ, и развој добросуседских односа и поштовање људских и мањинских права, са циљем очувања регионалног мира и стабилности, представљају приоритете Споразума који су у вези са посебним аспектима региона као постконфликтног подручја. У оквиру добросуседске сарадње нарочита пажња се усмерава на давање узајамних концесија у погледу кретања људи, робе, капитала и услуга, развоју пројеката од општег интереса, борби против организованог криминала, трговине људима итд. Унапређење односа и напредак у примени Споразума зависе од индивидуалних достигнућа Србије.

претходна | следећа

©2011 Министарство за европске интеграције Немањина 34, 11000 Београд Тел. +381 (11) 3061-100, 3061-102, 3061-103, факс: +381 (11) 3061-110