Наслов IV “Слободан проток робе“ обухвата чланове 18 до 48, као и анексе I до V, протоколе 1, 2 и 3, с тим што су чланови од 24 до 34 у оквиру овог наслова, као и протоколи 2 и 3 резервисани за област пољопривреде и рибарства.