Ануитет је новчани износ који одређеног датума доспева за исплату и који се зајмодавцу или инвеститору плаћа годишње или у краћим временским роковима, на име отплате зајма. Садржи део који се односи на доспеле камате (каматна квота) и део за који се смањује дуг (отплатна квота).