Објаснићемо на примеру области о којој се најмање говори у медијима: стандардизација и усклађеност техничких прописа.

Нови и Општи приступ

Слободан проток робе на тржишту Европске уније уређен је такозваним ”Општим” приступом у оцењивању усаглашености са обавезујућим захтевима за производе (старије секторске директиве као што су директиве за пољопривреду, прехрамбене производе, хемијске производе, лекове итд.) и „Новим” приступом у техничкој регулативи и стандардизацији који је настао како би се спречиле евентуалне препреке које се појављују као последица неусаглашености разноврсних националних прописа (директиве Новог приступа које се, насупрот детаљним упутствима и захтевима директива Општег приступа, ограничавају на утврђивање основних захтева везаних за безбедност, здравље и заштиту животне средине, а детаљан технички опис садржан је у тзв. хармонизованим европским стандардима). Нови и Општи приступ се примењују на све производе који се стављају у промет на унутрашњем тржишту ЕУ, било да су произведени у државама чланицама или у ”трећим земљама”, односно изван ЕУ. Ово се не односи једино на производе произведене у одређеним индустријским секторима (прехрамбени, фармацеутски, хемијски и производња моторних возила и трактора) за које постоје секторске директиве у којима су прописани обавезујући захтеви за производе, техничке спецификације производа, као и поступци за доказивање усаглашености са прописаним захтевима. Слободан проток робе, без техничких препрека трговини, могућ је само прихватањем техничких прописа заснованих на директивама Новог приступа, као и њиховом имплементацијом у производне процесе. Директиве Новог приступа диктирају захтеве за безбедност производа и налажу одговорност произвођачу за извођење поступка утврђивања усаглашености и означавања производа са „CЕ“ ознаком.

Преглед директива Новог приступа које захтевају стављање „CЕ“ ознаке:

 

Предмет директиве

Број директиве

Измена/Допуна

1.

Нисконапонски уређаји

73/23/ЕЕЗ

93/68/ЕЕЗ

2.

Једноставне посуде под притиском

87/404/ЕЕЗ

90/488/ЕЕЗ 93/68/ЕЕЗ

3.

Играчке

88/378/ЕЕЗ

93/68/ЕЕЗ

4.

Грађевински производи

89/106/ЕЕЗ

93/68/ЕЕЗ

5.

Електромагнетна компатибилност
(20.7.2007. ступила на снагу нова директива 1004/108/ЕЗ,
која замењује 89/336/ЕЕЗ)

89/336/ЕЕЗ

92/31/ЕЕЗ 92/68/ЕЕЗ

6.

Опрема за личну заштиту

89/686/ЕЕЗ

93/68/ЕЕЗ 93/95/ЕЕЗ 96/58/ЕЗ

7.

Неаутоматске ваге

90/384/ЕЕЗ

92/68/ЕЕЗ

8.

Активна медицинска средства за имплантирање

90/385/ЕЕЗ

93/68/ЕЕЗ

9.

Уређаји на гас

90/396/ЕЕЗ

93/95/ЕЕЗ

10.

Експлозивна средства за цивилну употребу

93/15/ЕЕЗ

96/58/ЕЕЗ

11.

Медицинска средства

93/42/ЕЗ

98/79/ЕЗ 2000/70/ЕЗ

12.

Опрема и системи заштите за употребу
у потенцијално експлозивним срединама

94/9/ЕЗ

 

13.

Рекреативна пловила

94/25/ЕЗ

2003/44/ЕЗ

14.

Лифтови

95/16/ЕЗ

 

15.

Опрема под притиском

97/23/ЕЗ

 

16.

Машине

98/37/ЕЗ

98/78/ЕЗ

17.

Медицинска средства за дијагностику in vitro

98/79/ЕЗ

 

18.

Радио и телекомуникациона терминалска опрема

99/5/ЕЗ

 

19.

Кабловске инсталације за превоз људи

2000/9/ЕЗ

 

20.

Мерни инструменти

2004/22/ЕЗ

 

21.

Вреловодни котлови на течно гориво или гас

92/42/ЕЗ

93/68/ЕЕЗ


Преглед директива Новог приступа које не захтевају стављање CЕ ознаке

 

Предмет директиве

Број директиве

Измена/Допуна

1.

Амбалажа и амбалажни отпад

94/62/ЕЗ

2005/20/ЕЗ

2.

Интероперабилност брзе железнице

96/48/ЕЗ

2004/50/ЕЗ

3.

Опрема за поморски транспорт

96/98/ЕЗ

2002/84/ЕЗ

4.

Интероперабилност конвенционалне железнице

2001/16/ЕЗ

2004/50/ЕЗ
„CE“ ознака („Conformite Europeene“ - европска усaглашеност)

Све директиве Новог приступа захтевају ознаку „CЕ“ на производима. Знак је обавезна видљива ознака на производу за који постоји одређена директива, којом произвођач или његов законити представник у ЕУ исказује усаглашеност производа стављеног у промет са суштинским захтевима. Стављањем „CЕ“ ознаке произвођач потврђује да производ испуњава све захтеве предвиђене релевантним директивама, као и то да је обављен поступак оцењивања усаглашености. Произвођачи испуњавају захтеве наведене у директивама уколико примене европске хармонизоване стандарде на које постоји позивање у датој директиви Новог приступа. Уколико се на производ не односи барем једна од директива Новог приступа, на њега није потребно ставити „CЕ“ ознаку. Стављање „CЕ“ ознаке је обавезно за све нове производе за које важе директиве Новог приступа, где год да су произведени, а стављају се у промет на тржиште ЕУ, затим за половне производе који се стављају на тржиште ЕУ из трећих земаља и за производе који су већ били на тржишту ЕУ, али су претрпели измене у тој мери да се могу сматрати новим производима. „CЕ“ знак је намењен институцијама за надзор тржишта у земљама ЕУ и није ознака квалитета или сигурности, нити степена заштите животне средине. „CЕ“ знак поставља произвођач или његов законити представник у ЕУ, а да би се могао поставити „CЕ“ знак мора постојати одговарајућа техничка документација, добијена оцена усаглашености са одредбама одређене директиве и изјава добављача.

Ознака „CЕ“на производима: