Као што је истакнуто, за боравак краћи од три месеца током шестомесечног периода, један од услова уласка за држављане трећих земаља је и да имају довољно средстава за издржавање током намераваног боравка и за повратак у своју државу порекла или за транзит у трећу земљу у коју им је улазак загарантован, или та средства могу да прибаве законитим путем током боравка.

Срeдства за издржавање се процењују у односу на дужину и сврху боравака и у односу на просечне цене за исхрану и боравак у економичном смештају у државама чланицама, помноженим са бројем дана боравка. Државе чланице обавештавају Комисију о референтним износима које су одредиле. Изјаве о давању финансијске гаранције, где су такве изјаве предвиђене националним законодавством, и гарантна писма домаћина, у складу са националним законодавством, уколико држављанин треће државе остаје код домаћина, могу такође да замене доказ о поседовању средстава довољних за издржавање.