Кретање радника, пословно настањивање, пружање услуга, кретање капитала (Наслов V)

Право пословног настањивања и слобода пружања услуга

На основу права на пословно настањивање, држављани земље чланице ЕУ и њена привредна друштва имају могућност да започну и обављају привредне делатности у једној или више земаља чланица Европске уније, као самозапослена лица или кроз оснивање привредних друштава. Истовремено, сви пословни субјекти једне земље чланице, односно физичка и правна лица, могу да привремено пружају услуге у свакој држави чланици Европске уније и без пословног настањивања у тој држави.

На основу Споразума о стабилизацији и придруживању, уговорним странама се омогућава национални третман при оснивању привредних друштава, као и при обављању привредних делатности представништава или друштава-кћери у Србији, односно у некој држави чланици Европске уније.

У погледу слободе пружања услуга, Споразум о стабилизацији и придруживању предвиђа усклађивање прописа којима се регулише пружање услуга привредних друштава и држављана чланица Европске уније, односно Србије, на територији друге уговорне стране. Обе стране имају обавезу да предузму неопходне кораке како би постепено омогућиле да услуге могу да пружају држављани земаља чланица ЕУ или држављани Србије и привредна друштва из ЕУ, односно српска привредна друштва која су основана на територији стране којој не припада лице којем су те услуге намењене. Србија и ЕУ, према Споразуму, неће предузимати никакве мере или радње које би услове под којима услуге пружају држављани или привредна друштва Србије и ЕУ, која су основана на територији стране којој не припада лице којем су те услуге намењене, битно ограничиле у односу на постојеће стање које непосредно претходи ступању на снагу Споразума.

претходна | следећа

©2011 Министарство за европске интеграције Немањина 34, 11000 Београд Тел. +381 (11) 3061-100, 3061-102, 3061-103, факс: +381 (11) 3061-110