Слободан проток робе

Наслов IV - „Слободан проток робе“ је један од најзначајнијих делова Споразума о стабилизацији и придруживању, којим се одређује да ће Србија и ЕУ, најкасније у року од шест година од ступања на снагу Прелазног споразума, успоставити зону слободне трговине. Значи, првог дана шесте године примене, трговина свим индустријским производима између Републике Србије и Европске уније одвијаће се без царина. Будући да је Србија почела са применом Прелазног споразума 1. јануара 2009. године, најкасније 1. јануара 2014. године царине ће бити укинуте. Србија може да изврши либерализацију и у краћем року ако процени да је то сврсисходно.

Питања општег карактера у поглављу Слободан проток робе

Наслов IV „Слободан проток робе“ обухвата и одређена питања општег карактера која се односе на трговину и индустријским и пољопривредним производима и то су одредбе о мировању, забрани фискалне дискриминације, затим о царинским унијама, зонама слободне трговине и прекограничним договорима, дампингу и субвенцијама, државним монополима и дозвољеним ограничењима. Највећи део одредби које регулишу трговину између ЕЗ и Србије заправо представљају правила трговине која важе у оквиру Светске трговинске организације (СТО).

Чланом 36 предвиђа се мировање (standstill), које значи да, од дана ступања на снагу Прелазног споразума, у трговини између Европске уније и Србије неће бити увођења нових царина на увоз или извоз или дажбина које имају исто дејство, нити ће бити могуће повећање оних царина које се већ примењују. Договорено је да неће бити увођења ни нових количинских ограничења на увоз и извоз или мера које имају исто дејство, нити се могу оне које већ постоје чинити рестриктивнијим. Овим стандардним одредбама о слободној трговини практично је замрзнут ниво царинских и других ограничења, што привредним субјектима доноси елемент предвидљивости у условима за обављање трговине.

ССП предвиђа (чланом 37) и забрану фискалне дискриминације, односно одређује да ће се обе уговорне стране уздржавати од увођења свих мера или пракси унутрашње фискалне природе којима се производи једне стране, непосредно или посредно, дискриминишу у односу на сличне производе који потичу са територије друге стране. Истовремено, све такве постојеће мере биће укинуте ступањем на снагу Прелазног споразума.

Споразумом се не искључује очување постојећих и успостављање нових царинских унија, зона слободне трговине или договора о прекограничном промету у мери у којој се не мењају трговински договори предвиђени овим споразумом (члан 39). То значи да сви споразуми о слободној трговини које Србија има, или ће их склопити у будућности, остају на снази до момента ступања Србије у чланство Европске уније, када ће бити раскинути и када Србија улази у општи спољнотрговински режим који важи за целу ЕУ, тј. када почињу да се примењују споразуми које ЕУ има са овим државама.

Чланом 40 ССП регулишу се дампинг и субвенције, у смислу да Споразум омогућава уговорним странама да предузму одбрамбене трговинске мере у случају нелојалне стране конкуренције изазване продајом производа на страном тржишту испод њихове цене на домаћем тржишту или уколико је реч о примени недозвољених државних субвенција. Ако једна од страна установи да се у трговини са другом страном спроводи дампинг и/или субвенције на основу којих је могуће увести компензаторне мере, та страна може да предузме одговарајуће мере против овакве праксе, у складу са Споразумом СТО о субвенцијама и компензаторним мерама, као и одговарајућим домаћим законодавством. Дозвољене мере заштите у овим случајевима могу бити најчешће у форми додатне царине или изузетно и одређеног квантитативног ограничења.

Даље, Србија ће постепено прилагодити све државне монополе комерцијалног карактера (члан 43) како би обезбедила да, до истека три године од ступања овог споразума на снагу, више не постоји дискриминација између држављана држава чланица ЕУ и Србије у погледу услова под којима монополи набављају и продају робу. Овде је реч о прелазном периоду до успостављања система без државних монопола према систему важећем у ЕУ и према принципима СТО.

Чланом 45 Споразум дозвољава коришћење мера као што су забране или ограничења увоза, извоза или транзита робе, али само уколико су оправдане са становишта јавног морала, јавног интереса или јавне безбедности, заштите здравља и живота људи, животиња и биљака, заштите националног блага уметничке, историјске и археолошке вредности или заштите интелектуалне, индустријске и комерцијалне својине или правила која се односе на злато и сребро. Ове забране или ограничења се не могу спроводити на дискриминаторан начин, нити могу представљати прикривени вид ограничења између страна.

©2011 Министарство за европске интеграције Немањина 34, 11000 Београд Тел. +381 (11) 3061-100, 3061-102, 3061-103, факс: +381 (11) 3061-110