Политике сарадње дефинисане Споразумом о стабилизацији и придруживању

Области политика сарадње

Свака од области политика сарадње дефинисана је даље у тексту Споразума од чл. 89 до чл. 114:

 • економска и трговинска политика чл. 89 - успостављање функционалне тржишне економије и стабилног и недискриминаторног законодавног оквира којим се регулише трговина;
 • сарадња у области статистике чл. 90 - развој ефикасног и одрживог статистичког система са циљем пружања објективних, поузданих и тачних података;
 • банкарство, осигурање и финансијске услуге чл. 91 - успостављање и развијање одговарајућег оквира за подстицање сектора банкарства, осигурања и финансијских услуга заснованих на слободној конкуренцији;
 • сарадња у области ревизије и финансијске контроле чл. 92 - развијање транспарентне, делотворне и економичне јавне унутрашње финансијске контроле и спољних система ревизије;
 • промовисање и заштита улагања чл. 93 - успостављање повољне климе за приватна улагања, како домаћа тако и страна;
 • индустријска сарадња чл. 94 - промовисање модернизације и реструктурисање индустрије и појединих сектора у Србији, успостављање одговарајућег оквира за предузетништво, за побољшање управљања, знања и искуства и промовисање тржишта, тржишнe транспарентности и пословног окружења;
 • мала и средња предузећа чл. 95 - развијање и јачање малих и средњих предузећа у приватном сектору, успостављање нових предузећа у областима које пружају могућност за раст;
 • туризам чл. 96 - јачање протока туристичких информација, подстицање развоја инфраструктуре повољне за инвестиције, учешће Србије у важним европским туристичким организацијама, јачање сарадње између туристичких предузећа, стручњака и влада и њихових надлежних агенција и пренос знања и искустава;
 • пољопривреда и пољопривредно-индустријски сектор чл. 97 - модернизација и реструктурисање пољопривреде и пољопривредно-индустријског сектора;
 • рибарство чл. 98 - управљање и очување рибљих ресурса;
 • царине чл. 99 - усклађивање националних царинских прописа са правним тековинама Заједнице;
 • опорезивање чл. 100 - реформа фискалног система и реструктурисање пореске управе;
 • сарадња у области социјалне политике чл. 101 - унапређивање служби за посредовање у запошљавању и за професионалну оријентацију, обезбеђивањем подршке и промовисањем локалног развоја као помоћ реструктурисању индустријског тржишта и тржишта радне снаге. Побољшање безбедности на раду и усклађивање закона који се односе на родну равноправност, особе са инвалидитетом и мањинске и друге осетљиве групе;
 • образовање и стручно оспособљавање чл. 102 - подизање општег нивоа образовања, укључујући неформално образовање, стручно оспособљавање и обуке, као и политике према младима;
 • културна сарадња чл. 103 - промовисање културне сарадње и културне разноликости, са циљем повећања међусобног разумевања и поштовања између појединаца, заједница и народа;
 • сарадња у аудио-визуелној области чл. 104 - промовисање аудио-визуелне индустрије у Европи и подстицање копродукције у области кинематографије и телевизије;
 • информатичко друштво чл. 105 - даље развијање информатичког друштва, припремање друштва за дигиталну еру, привлачење инвестиција и обезбеђивање интероперабилности мрежа и услуга;
 • електронске комуникацијске мреже и услуге чл. 106 - јачање сарадње у области електронских комуникацијских мрежа и услуга;
 • информације и комуникације чл. 107 - подстицање узајамне размене информација;
 • транспорт чл. 108 - реструктурисање и модернизација свих видова транспорта, побољшање слободног протока роба и путника, унапређење приступа транспортном тржишту и објектима, укључујући луке и аеродроме;
 • енергетика чл. 109 - постепена интеграција Србије у енергетско тржиште Европе. Сарадња се заснива на Уговору о оснивању Енергетске заједнице;
 • нуклеарна сигурност чл. 110 - заштита од јонизујућих зрачења, нуклеарна сигурност, контрола и надзор над нуклеарним материјалима;
 • животна средина чл. 111 - заустављање деградације и побољшање стања у области животне средине са циљем остваривања одрживог развоја;
 • сарадња у области истраживања и технолошког развоја чл. 112 - подстицање сарадње у области цивилног научног истраживања и технолошког развоја;
 • регионални и локални развој чл. 113 - допринос економском развоју и смањењу регионалних неједнакости;
 • државна управа чл. 114 - обезбеђивање развоја ефикасне и одговорне државне управе, пружање подршке примени владавине права, одговарајућем функционисању државних институција и несметаном развоју односа између ЕУ и Србије.


претходна

©2011 Министарство за европске интеграције Немањина 34, 11000 Београд Тел. +381 (11) 3061-100, 3061-102, 3061-103, факс: +381 (11) 3061-110