Кретање радника, пословно настањивање, пружање услуга, кретање капитала (Наслов V)

Кретање радника

Правним тековинама ЕУ обезбеђује се право грађана држава чланица ЕУ да раде у некој другој држави чланици ЕУ, да у њој, са тим циљем, бораве са својом породицом, као и да се са њима поступа на исти начин као са домаћим радницима у вези са условима рада, као и социјалним и пореским олакшицама. За раднике мигранте и чланове њихових породица слобода кретања радника, између осталог, обухвата област социјалне сигурности, што укључује здравствено осигурање, пензијско осигурање, осигурање за случај незапослености и права на породична давања. Осим тога, правне тековине ЕУ укључују инструментe за координацију различитих националних система социјалног осигурања9.

Може се рећи да слобода кретања радника значи слободу запошљавања држављана држава чланица у целој Европској унији и потребу једнаког регулисања њихових радних и социјалних права. Ова слобода подразумева пуно остварење свих права која се тичу рада и социјалне сигурности, социјалне заштите, право боравка и запошљавања у свакој од држава чланица, право останка у земљи последњег запослења, као и забрану дискриминације при запошљавању и бирању професије. У пракси, слобода кретања радника омогућава радницима да на основу свог знања и способности имају приступ тржиштима рада других земаља чланица Европске уније.

Споразумом о стабилизацији и придруживању уређују се реципрочна права и обавезе српских држављана запослених у некој од држава чланица Европске уније и држављана тих држава запослених у Републици Србији. Примена одредаба Споразума не омогућава слободан приступ тржишту рада држављанима Србије на подручју Европске уније или обрнуто. Споразумом је предвиђено да у поступању према радницима који су српски држављани, и који су већ запослени на територији неке од држава чланица Европске уније, не сме бити никакве дискриминације по основу држављанства у погледу радних услова, накнаде за рад или отпуштања са радног места у односу на држављане те државе.

Супружник и деца радника који је законито запослен на територији државе чланице, који законито бораве на њеној територији, имаће приступ тржишту рада те државе чланице у току периода запослења одобреног том раднику.

У складу са Споразумом, утврдиће се правила за координацију система социјалног осигурања за раднике са држављанством Републике Србије, законито запосленим на територији државе чланице ЕУ, и за чланове њихових породица који законито бораве на њеној територији. У том смислу, биће обезбеђено да се сви периоди осигурања, запослења или боравка које су ти радници довршили у различитим државама чланицама сабирају - са циљем остваривања права на пензије и друге ануитете за случај старости, инвалидитета и смрти и ради здравствене заштите ових радника и чланова њихових породица. Истовремено, све пензије или друга примања за случај старости, смрти, повреде на раду, професионалне болести или инвалидитета који из тога настане, изузимајући примања која се не остварују на основу плаћања доприноса, биће слободно преносиве у висини утврђеној законом државе чланице или држава чланица дужника. Такође, према одредбама Споразума, ови радници ће примати и породична примања за чланове њихових породица.

следећа9 Даље у тексту.
©2011 Министарство за европске интеграције Немањина 34, 11000 Београд Тел. +381 (11) 3061-100, 3061-102, 3061-103, факс: +381 (11) 3061-110